Stanovy

STANOVY ASOCIACE BAREFOOT OBUVI, Z.S.

 1. NÁZEV A SÍDLO ASOCIACE
 • Název asociace je: Asociace barefoot obuvi, z.s. (dále jen „Asociace“). V anglickém jazyce Association of Barefoot Shoes a v německém jazyce Barfußschuhe Verband.
 • Sídlo Asociace je: Praha
 1. ÚČEL ASOCIACE
 • Účelem Asociace je:
  • podpora a propagace zdravého životního stylu v barefootové obuvi;
  • podpora dovozu a prodeje barefootové obuvi a doprovodných sortimentů;
  • podpora vývoje a výroby barefootové obuvi a doprovodných sortimentů;
  • podpora léčebné, fyzioterapeutické a rehabilitační činnosti v souladu s myšlenkou barefoot obouvání;
  • utváření a upevňování dobrého jména barefoot oboru před širokou veřejností, představiteli hospodářského a politického života státu;
  • zvyšování úrovně a dobré pověsti oboru, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni;
  • osvěta a prohlubování vědomostí o barefootové obuvi u široké laické veřejnosti;
  • zvyšování vhodných vnějších ekonomických podmínek v oboru.
 • Hlavní činnost. Asociace vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem tak, jak je vymezeno v čl. 2.1. těchto Stanov. Hlavními činnostmi Asociace jsou zejména:
  • zastupuje, prosazuje, obhajuje a ochraňuje na národní i mezinárodní úrovni oprávněné zájmy svých členů, to vše ve styku a při jednáních s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem, profesních standardů a profesně-etických kodexů;
  • soustřeďuje, analyzuje a zpracovává domácí i mezinárodní informace a jiné důležité oborové zkušenosti, tyto následně zpřístupňuje a popularizuje mezi všemi svými členy tak, aby mohly být účelně využívány v praxi;
  • zajišťuje poradenský servis v mezích svých možností a stanoveného rozsahu všem svým členům, publikuje a popularizuje užitečné oborové a jiné související informace;
  • zajišťuje řádné vedení účetnictví a správu získaných finančních prostředků;
  • napomáhá vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru
  • v rámci svých možností pořádá či spolupořádá školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální nebo jinak důležité oborové informace, organizuje akce odborného a společenského charakteru;
  • připomínkuje a definuje svá stanoviska k návrhům legislativních nebo i oborových norem, které se dotýkají oboru činnosti Asociace;
  • vede jednání dle aktuální i perspektivní potřeby s organizacemi působícími v oblastech souvisejících s oborem a uzavírá s nimi dohody;
  • spolupracuje s dalšími subjekty z řad dodavatelů a subdodavatelů na vytváření oboustranně výhodných podmínek při provozování oborových činností;
  • v rámci svých možností organizuje akce odborného a společenského charakteru;
  • navazuje kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí, čímž vede ke spolupráci a výměně zkušeností na všech těchto úrovních;
  • spravuje vlastní webové stránky za účelem zveřejňování důležitých a aktuálních informací o oboru.
 1. ČLENSTVÍ V ASOCIACI
 • Členem Asociace může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Členství právnických osob přechází na jejich právní nástupce.
 • Členství ve Asociaci vzniká:
  • při vzniku Asociace zakladatelům, nebo
  • po vzniku Asociace podáním přihlášky, přijetím za člena výborem a zaplacením členského příspěvku. Při přijetí za hlavního člena je nutný souhlas nadpoloviční většina výboru.
 • Členství v Asociaci je různého druhu, a to: členství podporovatelské a členství hlavní.
 • Hlavním členem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá:
  • vývojem a výrobou barefoot obuvi (pak by tam možná někde měla být i definice barefoot obuvi...)
  • dovozem a prodejem barefoot obuvi a doprovodných sortimentů První!
  • léčebnou, fyzioterapeutickou a rehabilitační činností v souladu s myšlenkou barefoot obouvání
  • edukační, výzkumnou, zkušební a certifikační činností v souladu s myšlenkou barefoot obouvání
 • S členstvím podporovatele je spojen pouze poradní hlas na členské schůzi Asociace v souladu s ustanovením § 252 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
 1. SEZNAM ČLENŮ ASOCIACE
 • Asociace vede seznam členů.
 • Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena, do seznamu ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství.
 • Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu každému členovi, který o výpis požádá.
 • Seznam členů hlavních je veřejný a členů s poradním hlasem neveřejný.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ASOCIACE
 • Hlavní člen Asociace má zejména právo:
  • volit a být volen do orgánů Asociace,
  • účastnit se řízení a rozhodování v Asociaci za podmínek daných těmito stanovami,
  • podílet se na výhodách poskytovaných Asociací.
 • Člen podporovatel je oprávněn se podílet se na výhodách poskytovaných Asociací.
 • Každý člen Asociace je povinen:
  • dodržovat stanovy,
  • dodržovat rozhodnutí orgánů Asociace,
  • dodržovat normy (řády, pravidla, kodexy, směrnice) vydávané Asociací,
  • platit příspěvek.
 1. ZÁNIK ČLENSTVÍ
 • Členství v Asociaci zaniká:
  • vystoupením člena,
  • vyloučením za vědomé porušování stanov Asociace; o vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho doručení odvolat ke členské schůzi; odvolání má odkladný účinek,
  • úmrtím člena nebo jeho zánikem.
 1. ORGÁNY ASOCIACE
 • Orgány asociace jsou:
  • členská schůze,
  • výbor,
  • kontrolní komise.
 • Funkční období členů volených orgánů Asociace je 4leté. První členy výboru, prezidenta a viceprezidenta nemůže členská schůze do konce jejich funkčního období odvolat.
 • Kontrolní komise se zřizuje v případě, že Asociace bude mít alespoň 15 členů.
 • Členem volených orgánů Asociace může být pouze fyzická osoba, která je nominována členem Asociace. Tato fyzická osoba nemusí být samostatným členem Asociace.
 1. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
 • Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Asociace nejméně jedenkrát za 1rok.
 • Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny hlavních členů Asociace. Nesvolá-li statutární orgán Asociace zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Asociace sám.
 • Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách/ doručí ji členům Asociace.
 • Pozvánka obsahuje alespoň:
  • místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit;
  • program členské schůze;
  • místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce;
  • má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
 1. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE
 • Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace.
 • Do působnosti členské schůze patří:
  • schvalování stanov a změny těchto stanov,
  • schvalování ročního rozpočtu Asociace,
  • volba a odvolávání členů výboru a prezidenta a viceprezidenta,
  • volba a odvolávání likvidátora,
  • rozhodování o výši ročních příspěvků,
  • rozhodování o zrušení Asociace s likvidací,
  • rozhodování o přeměně Asociace,
  • projednávání a schvalování zprávy výboru o činnosti a o hospodaření za uplynulé období a zprávu kontrolní komise.
 1. ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
 • Členské schůze se má právo účastnit každý hlavní člen. Každému hlavnímu členovi je umožněno se na členské schůzi vyjádřit.
 • Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny hlavních členů Asociace. Usnesení přijímá většinou hlasů hlavních členů přítomných v době usnášení; každý hlavní člen má jeden hlas.
 • Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání.
 • Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
 • Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech hlavních členů Asociace.
 1. VÝBOR
 • Statutárním orgánem Asociace je výbor.
 • Výbor je kolektivním orgánem tvořeným ze 3 členů výboru nebo z 5 členů výboru v případě, že Asociace má více než 50 hlavních členů. Členská schůze volí a odvolává prezidenta (který je zároveň předsedou výboru) a viceprezidenta ze členů výboru.
 • Asociaci zastupuje prezident samostatně. Prezident je oprávněn jednat jménem Asociace samostatně bez souhlasu výboru. Prezident je však povinen nechat si předem schválit rozhodnutím výboru takové právní jednání, jehož hodnota je vyšší než 20.000 Kč nebo se týká nemovitého majetku.
 • Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň 3/4 členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má 1 hlas. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas Prezidenta.
 • O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
 • Do působnosti výboru náleží:
  • rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze;
  • vydávaní řádů, směrnic, kodexů a pokynů pro členy Asociace;
  • certifikace kvality;
  • rozhoduje o přijetí členů.
 • Výbor zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání výboru svolává prezident písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a program jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být výborem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Prezident je povinen svolat zasedání výboru bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena výboru. Nesvolá-li prezident zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen výboru.
 • Výbor je oprávněn rozhodovat mimo osobní zasedání distančním hlasováním (písemně, e-mailem). Předsednictvo je oprávněno rozhodovat mimo osobní zasedání prostřednictvím technických prostředků (videokonference apod.).
 1. KONTROLNÍ KOMISE
 • Kontrolní komise má 3 členy.
 • Členové kontrolní komise volí ze svých řad předsedu kontrolní komise. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi navenek.
 • Člen kontrolní komise nemůže být členem předsednictva spolku.
 • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Asociace činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsednictvo, jakož i členskou schůzi.
 • Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů Asociace a požadovat od členů dalších orgánů Asociace vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 • Kontrolní komise zasedá v případě potřeby nejméně jedenkrát ročně. Zasedání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být kontrolní komisí projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda kontrolní komise je povinen svolat zasedání kontrolní komise bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena kontrolní komise nebo na žádost výboru. Nesvolá-li předseda kontrolní komise zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen kontrolní komise nebo výbor.
Zpět do obchodu