Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Asociace barefoot obuvi, z.s.

IČ: 19570139 se sídlem Nákupní pasáž Černá růže, Na příkopě 853/12

110 00 Praha – Nové Město, www.abfo.cz, je spolkem v České republice zapsaným pod spisovou značkou L 77984, vedenou u Městského soudu v Praze. Nejsme plátci DPH.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zapsaný spolek Asociace barefoot obuvi je samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem o výkon určité nevýdělečné činnosti. Hlavní činnost spolku spočívá v uspokojování zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen. Výdělečná činnost spočívající v podnikání je pro spolek pouze činností podpůrnou a zisk z této činnosti může být použit výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 Za účelem možnosti objednávání členství v Asociaci barefoot obuvi, z.s. a poskytovaných služeb platí následující všeobecné podmínky:

1.2. Objednané, zaplacené a potvrzené členství hlavní prostřednictvím webového rozhraní www.abfo.cz má platnost jednoho roku.

1.3. Členové hlavní mohou využívat výhod, jaké jsou slevy na akce pořádané Asociací barefoot obuvi, z.s.  Dále mohou používat logo a materiály ABFO na svých www stránkách a letácích.

1.4. Znění všeobecných podmínek může být doplňováno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných podmínek.

1.5. Objednané a zaplacené podporovatelské členství prostřednictvím webového rozhraní www.abfo.cz má platnost jednoho roku.

1.6. Při potvrzení podporovatelského členství obdrží podporovatel slevový kód v hodnotě 100,- Kč, který může následně uplatnit v e-shopech a kamenných prodejnách hlavních členů, kteří použití tohoto kódu umožňují.

1.7. Podporovatel smí tento kód za dobu ročního členství použít u každého hlavního člena poskytující tuto službu pouze jednou. V jiném případě může hlavní člen slevu odmítnout.

1.8. Slevový kód je platný pro objednávku barefoot obuvi nad 1 111,- Kč.

 

 

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může člen přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může člen provádět objednávání dalšího členství a služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce je člen povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené členem v uživatelském účtu jsou považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Člen není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Asociace barefoot obuvi, z.s. může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy člen svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužíval, či v případě, kdy člen poruší své povinnosti.

2.6. Člen bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. CENA ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Poplatek za členství  člen uhradí bezhotovostně převodem na účet č. účtu: 6536699339/0800.

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Asociace barefoot obuvi, z.s. daňový doklad – fakturu. Asociace barefoot obuvi, z.s. není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví po uhrazení ceny členství a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu člena.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Prohlášení Asociace barefoot obuvi, z.s.: zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat člena, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Členové hlavní jsou uváděni na https://www.abfo.cz/o-asociaci/clenove-asociace/. Členové podporovatelé jsou uváděni pouze celkovým počtem

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Pokud vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky všeobecných  podmínek vyžadují písemnou formu.

5.3. Všeobecné podmínky jsou archivovány v elektronické podobě.

5.4. Kontaktní údaje Asociace barefoot obuvi, z.s.

Na Příkopě 853/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel.: 220 610 258

e-mail: sekretariat@abfo.cz

Pracovní doba:
Po - Pa: 10.00-20.00

Schválil PhDr. Petr Exnar prezident  Asociace barefoot obuvi, z.s.

Aktualizováno 24.10.2023.

 

Zpět do obchodu